20 000 евро ще получат млади и нови фермери за стартиране на бизнес в земеделието. Проект на интервенцията, носеща името “Подпомагане на много малки земеделски стопанства” бе обсъдена по време на Тематичната работна група (ТРГ) за Стратегическия план.

Идеята на мярката е да обхване големия брой малки и полупазарни стопанства, които имат потенциал за развитие от гледна точка на мотивация и наличен фамилен труд. Целта е разрастване на тяхното производство и подсилване на групата от средните по размер стопанства.

Във фокуса на мярката са така наречените фамилни и по-малките стопанства в страната - без значение дали вече съществуващи или нови бизнеси. Според експертите в земеделското министерство подкрепата ще осигури възможност за развитие на производства, които имат по-висока възвръщаемост и рентабилност на единица площ. Този подход може да генерира достатъчна доходност, която да ги направи икономически устойчиви.

Земеделските стопани допустими за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:

- регистрирани като земеделски стопани по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители;
- с икономическия размер на земеделското стопанството измерен в Стандартен производствен обем (СПО) в границите от 3 000 до 8 000 евро, включително;
- имат разработен бизнес план за развитие на дейностите в земеделското стопанство.

 

Бизнес планът трябва да включва най-малко следните елементи:

- период за изпълнение до 36 месеца
- първоначално състояние на земеделското стопанство;
- етапи и цели за развитие на селскостопанската дейност;
- описание на предвидените дейности и срок за тяхното изпълнение;
- описаните на дейностите свързани с околна среда и ефективно използване на ресурсите,
- описаните на дейностите свързани с инвестиции, обучение и др.

Изпълнението на бизнес план трябва да започне не по късно от 9 месеца считано от датата на решението за отпускане на помощта;

С изпълнението на бизнес плана трябва да се осигури увеличение на икономическия размер на стопанството с най-малко 3 000 евро СПО.

За стопанства, които увеличават икономическия си размер на стопанството само с: пчелни семейства и/или едри или дребни преживни животни за мляко или месо с бизнес плана трябва да се осигури увеличение на икономическия размер на стопанството с най-малко 2 000 евро СПО.


Нещо важно е, че в рамките на интервенцията няма да се подпомагат земеделски стопани, получили подпомагане по мярката „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“, включително подпомагане по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020.

 

Помощта се отпуска като еднократна безвъзмездна подкрепа и то на два транша:

- първи етап в размер на 10 000 евро: след одобрение на проектното предложение;
-втори етап в размер на 10 000 евро: след установяване на правилното изпълнение на бизнес плана.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg