Сблъсъкът между браншовите организации и земеделското министерство относно Стратегическия план вместо да затихва, ескалира. 

Много баби, хилав Стратегически план: Тъкмо го изпратихме и вече го преработваме

Само дни след като в Комисията по земеделие бе направено изслушване на представители на секторите “Плодове”, “Зеленчуци” и “Биологично производство”, които изказаха мнение, че Планът не е съгласуван с бранша, а министър Явор Гечев каза: 

“Не е вярва информацията, че не е имало яснота по отношение на различните ставки. Ставките са обсъждани. Някои от браншовите организации казаха, че не са виждали ставките и ние публикувахме целия Стратегически план. Процедурата на ЕК и правилата на ТРГ са спазени и бюджетите са били ясни към февруари месец. Нашият екип не е променял ставки. 

Планът е входиран, отстранявали са се забележки на Комисията. Не са обсъждани ставки, защото не е имало забележки по отношение на тях”, от браншовите организации последва нова реакция.

Те се обърнаха с публично писмо към “всички производители на плодове и зеленчуци за отношението на Министерството на земеделието към нас, обидните намеци от страна на министър Явор Гечев  на заседание на Комисията по земеделие, че не сме си свършили работата”. 

Те са категорични, че на 20 февруари им е бил представен Индикативен бюджет на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на България за периода 2023-2027 г. 

“Може да се проверят стенограмите от заседанието на ТРГ и ще видите, че там са ни представени общи бюджети по схемите -  няма разпределение по начин на трайно ползване, няма и ставки”, се казва в изявлението на 8 организации от сектора - Агри.БГ го публикува в пълния му текст.

"От изказването на министър Явор Гечев навсякъде в публичното пространство се твърди, че служебният екип на министерството само е отстранил забележките на ЕК по плана и не е променяло бюджетите по мерките. 

Разглеждайки бюджета от 20.02.2022 г. какво видяхме:

Екосхема за разнообразяване на отглежданите култури 

Бюджетът от 302 млн. евро е станал почти 320 млн. евро. Увеличението е в размер на  17 619 370,00 евро. Схемата е изцяло за сектор “Растениевъдство”, като в сеитбооборота освен зърнено-житни, допустими стават зеленчуците, лавандула, рози и етерично-маслени. 

Понеже последните са многогодишни, искаме да попитаме МЗм защо трайните насаждения не са включени в сеитбооборота?  

Настояваме включването на трайните насаждения като допустими култури по схемата за разнообразяване на отглежданите култури. Настояваме,  завишената сума от 17,6 млн. евро да бъде прехвърлена за еко схемите за поддържане трайните насаждения. 

Екосхема за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура 

Тук бюджетът от 160 млн. евро е станал 172 млн. евро и увеличението е точно 11 959 983,85 евро. 
Сега с представеният нов План виждаме как се разпределят тия пари по направления:  10 млн. евро за пасища, 8 млн.  евро за трайни насаждения и 153 930 518,35 евро за полско земеделие по 2 направления. 

Ставките са съответно 290,00 евро/ха пасища; 901,17 евро/ха трайни насаждения,  и по двете направления зърнопроизводство 983,19 евро/ха. 

Цялата схема е за запазване групи дървета, храсти, ландшафти образования за гнездене на птици, не пряко за производство. 
Няма да коментираме необходимостта от такъв голям бюджет и даже и увеличението му, но ставките говорят за справедливост и отношение към нас. 

Настояваме допълнително даденият по схемата бюджет от 12 млн. евро да се прехвърли по екосхемите за трайни насаждения, за да може компенсаторното плащане да покрие разходите на производителите на плодове.

Екосхема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване. 

Бюджетът от 108 млн. евро е нараснал на 143 млн. евро и увеличението е точно  35 148 658,96 евро. По тази схема се подпомага само зърнопроизводството.  
Настояваме тези средства да бъдат прехвърлени по екосхемите за трайни насаждения.
През месец Февруари ни беше представен бюджет по 2 схеми:

Екосхема за екологично поддържане на трайните насаждения с бюджет  37 419 000 евро и екосхема  Буферни екологични ивици  с бюджет 11 747 000 евро, като общо производителите на плодове можеха да ползват ресурс от 49 166 000 евро. 

Изпратената за нотификация сега е схема I.В.5 - Екосхема за екологично поддържане на трайните насаждения и е с бюджет от 37 419 000,00 евро, разделен в 2 направления - Екологични трайни насаждения Междуредия с планирана единична ставка 114,53 евро/ха и бюджет 34 млн. евро и - Екологични трайни насаждения Ивици по краищата с планирана единична ставка 61,2 евро /ха и бюджет 3 млн. евро. 

Тук ставката за производителите на трайни насаждения е намалена с близо 12 млн. евро. 

Питането ни е защо бюджетът ни е намален? Защо ставката, която е предложена е по- ниска с 37%  от тази, с която трайните насаждения и лозята, бяха подпомагани досега по мярка 10 “Ерозия на почвата”?

В изпратената за нотификация схема се забранява ползването на глифозати, което ще доведе до неколкократно окопаване и задължително затревяване с азотфиксиращи тревни смески. Нашите производители ще са на загуба, ако се обвържат и изпълнението на тази екосхема. 

В новия Стратегически план има планирана единична сума на хектар, максимална, и съответно минимална сума на хектар. 
Ако МЗм не гарантира премахването на максималната сума на хектар по схемите,  каквито и бюджети да разглеждаме, заложените максимални суми са унизително ниски. Ако таванът на ставките не се махне, по-добре Стратегическият план да се спре и да се направи нова нотификация. 

Министър Гечев каза в Комисията по земеделие: “Недейте да искате връщане на Стратегическия план, защото не знаете какво си пожелавате. Това означава, че няма да има изобщо директни плащания през следващата година” .  

Господин Министър, запознати сме  с Регламента и знаем, че екосхемите могат да се променят лесно и бързо, без това да застрашава Кампания 2023 г. 
Връщането на Плана и отпадането на максималните размери на ставките и исканията ни по промяна в Обвързаното подпомагане може да забави Кампания 2023 г. с не повече от 3 месеца. 

Единственият вариант да останат земеделските производители без плащане, е министерството на земеделието да не си свърши работата. 
Всички представляващи тези 8 организации, ясно заявяваме, че ако допуснем да започнем работа по този Стратегически план, ще предадем всички производители на плодове, които са наши членове и са ни гласували доверие.  

Не си мислим, че с исканите от нас промени, ще настане голямо и светло бъдеше за бранша, но сме сигурни, че ако оставим нещата така, в края на периода половината от площите и производителите на плодове няма да ги има. 

Искаме справедлива доходност за нашия труд, искаме децата ни да продължат да работят това, на което ние най-добре можем да ги научим.”, се казва в писмото на 8-те организации.

А те са: 
Съюз на дунавските овощари  

Добруджански овощарски съюз                                                                                                                    

Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните                                                      

Национална Био Асоциация                                                                                                              

Национален съюз на градинарите в България                                                                                                

Асоциация български зеленчуци                                                                                                      

Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция                              

Асоциация на Овощарите в България
  

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg