До края на годината Министерството на земеделието трябва да е готово с проекта на Стратегически план, върху който да стъпят схемите и мерките за следващия 7-годишен период на новата Обща селскостопанска политика (ОСП). 

Скрито-покрито по стратегически

Роля за неговото изработване има тематична работна група, съставът на която се определя от Постановление 142 на Министерския съвет от 2019 г. Съгласно него обаче в тази група могат да членуват само неправителствени организации в обществена полза, което автоматично изключва браншовите асоциации като такива, които работят в частна полза. 

Първото заседание на работната група се случи на 29 юли, когато като присъстващи на онлайн връзката все пак бяха поканени като представители на земеделското съсловие. Сега, почти месец по-късно, за да се регламентира тяхното участие, се готвят нормативни промени.

На 28 август земеделското министерство публикува за обществено обсъждане Проект на Постановление на Министерския съвет за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г. Ето какво пише в своя доклад с мотиви министър Десислава Танева:

„За да се избегне изкривяване на подпомагането и за да се разработят приложими на практика интервенции, е необходимо те да бъдат консултирани с реалния земеделски бранш, който е представен от юридически лица с нестопанска цел в частна полза“, се казва в документа.

Извършена е частична предварителна оценка на въздействието на проекта. В нея се припомня, че към момента в състава на тематичната работна група за разработване на Стратегическия план преобладават държавни институции. С приемането на проекта се търси по-ефективното участие на неправителствения сектор, и то този в частна полза. Те трябва да отговарят на следните изисквания:

•    Да са регистрирани като такива най-малко 2 години преди датата на подаване на заявление за участие в процедурата за избор;
•    Да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към датата на подаване на заявлението;
•    Да са участвали със становища и предложения в съвети, законодателни инициативи, програми или други събития, имащи значение за ОСП;
•    Да не членуват в представителните на национално равнище организации на работодателите и на работниците и служителите, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания.

До 28 септември ресорното министерство ще очаква становища и предложения, свързани с проекта на постановление. Все още остава да виси въпросът какво точно ще бъде ролята на работната група за изготвянето на стратегическия план – дали ще има само консултативна функция, или ще може да взема и решения. 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.