Вече стана ясно, че бюджетът на ПРСР ще се увеличи с близо 200 млн. евро от спасителния план Next Generation EU. Въпросът е обаче с колко общо ще разполагат българските фермери за следващите две години, когато е периодът на преход към новата Обща селскостопанска политика (ОСП).

Вижте за кои нови приеми по ПРСР ще се намерят пари

От Брюксел обещават да дадат възможност на страните членки да финансират своите удължени програми за развитие на селските райони със съответните бюджетни средства за 2021 г. и 2022 г. 

Към бюджета на ПРСР 2014-2020 се очаква да се добавят 683,5 млн. евро.  С парите от спасителния план общата сума нараства на 885,5 млн. евро.

•    98% ще са публични средства по планирани приеми и 2% за техническа помощ;
•    40% ще са за компенсаторни плащания (276 760 000 евро) и 58% за инвестиции и ВОМР (395 406 950 евро).

Ето какви са предложенията за разпределение на парите според Управляващия орган (УО) на Комитета по наблюдение на ПРСР, чието последно заседание се очаква на 22 декември.

Околна среда и климат

Предвижда се подпомагането да бъде насочено към компенсаторните мерки на поети вече ангажименти. Възможно е обаче разширяване с нови дейности или включване на нови, уточняват от УО. Общо ще бъдат заделени 276 760 000 евро.

Мярка 10 „Агроекология и климат“ – 37 300 000 евро
Мярка 11 „Биологично земеделие“ – 54 350 000 евро
Мярка 12 Натура 2000 – 70 000 000 евро
Мярка 13 „Необлагодетелствани райони – 107 060 000 евро
Мярка 14 „Хуманно отношение“ – 8 050 000 евро

Подмярка 4.1 за инвестиции в стопанствата

Тук се предлагат  149 млн. евро, като към тези средства ще бъдат добавени 66,7 млн. евро от NGEU. Така бюджетът става общо 215,8 млн. евро.

Подмярка 4.2 за преработка

Предложението е за насочване на 115,3 млн. евро, като към тях ще бъдат добавени 82,6 млн. евро от NGEU. Общо парите възлизат на 197,9 млн. евро.

Подмярка 6.4.1 за неземеделски дейности

 Прогнозният размер на бюджета е 29 млн. евро, които да бъдат използвани за стартиране на период на прием през 2021 г.

Интегрирани териториални инвестиции 

За първи път се регламентира прилагането на такива инвестиции. При тази форма на подкрепа финансирането се отпуска от различни фондове и/или програми в подкрепа на изпълнението на стратегии за териториално и местно развитие. Предвижда се тя да се прилага и през новия програмен период. МЗХГ предлага за такива дейности да отидат 71 млн. евро.

Подход ЛИДЕР

УО на ПРСР предлага по подхода ВОМР да бъдат насочени почти 31 млн. евро. 
 

Следете темата и на cap4us.agri.bg