В 405 точки Европейската комисия (ЕК) излага своите забележки, препоръки, коментари и насоки, които страната ни следва да вземе предвид и да преработи Стратегическия план по Общата селскостопанска политика (ОСП), която ще влезе в сила от 2023 г.

Колко ни е срам от "тайното" писмо от ЕК за българското земеделие?

Анализирайки писмото на ЕК виждам, че броят на препоръките е значителен. Лесно може да направим сравнение с останалите държави - Дания има 237 препоръки, Ирландия - 217, Естония - 233, Франция - 183, Гърция - 292, Италия - 244. Все пак има и други държави с доста висок брой препоръки като Чехия - 340, Испания - 360 и Хърватия - 413, коментира евродепутатът Атидже Алиева-Вели.

Тя прави съпоставка със стратегическите планове на други държави членки.

По отношение на Стратегически план на Ирландия, например - Комисията приветства техния план и споделя, че той покрива специфичните цели, определени в Регламента за Стратегическите планове. Комисията приветства различните обществени консултации, които държавата е провела с бранша по време на подготовката на стратегическия план на ОСП. В допълнение, ЕК счита, че плана на Ирландия има потенциал да допринесе ефективно за общата цел за насърчаване на интелигентен, конкурентен, устойчив и диверсифициран селскостопански сектор, който гарантира дългосрочна продоволствена сигурност, като се приветстват и усилията на държавата за подобряване на конкурентоспособността на ирландските ферми.

По отношение на плана на Франция, Комисията отбелязва със задоволство, че той също се основава на обширен принос на заинтересованите страни и обществен дебат, което е дало възможност да се идентифицират добре нуждите на сектора. Комисията счита, че всеобхватният план обхваща всички цели на ОСП и представя ясни интервенции, както и реално опростяване в сравнение с програмния период 2014-2022 г.

“Забележките, отправени към България, са сериозни. Те показват, че правителството ни се е провалило и с изготвянето на Стратегическия ни план, като не е успяло да изпълни ясните и подробно очертани критерии, които бяха разписани за изработването на Националните стратегически планове по ОСП.

Препоръките на ЕК се фокусират върху редица важни елементи, които трябва да бъдат преработени в българския план, като преодоляване на слабостите, които държавата ни има - ниска конкурентоспособност, намаляване на производството и ниска добавена стойност, както и изключването на значителен дял от земеделските производители от веригата на стойността. 

Отправени са и редица препоръки за увеличаване на средствата за малките и средните земеделски стопанства; разширяване на интервенцията хуманно отношение към животните към повече сектори; повишаване на амбицията по отношение на модернизацията на земеделието; необходимост да се изясни допустимостта и недопустимостта на секторите в съответствие със списъка, определен в член 33 от Регламента за стратегическите планове, касаещ секторите за подпомагане; множество препоръки по отношение на сектор пчеларство; редица препоръки и насоки по отношение на предоставянето на държавна помощ за земеделските сектори и много други.

Сега България трябва да разгледа направените забележки и да представи преработена версия на плана си, като се съобрази с направените от Комисията коментари. Силно се надявам, че този път правителството си е научило урока и ще включи заинтересованите страни в процеса на преработка на Националния стратегически план”, добавя евродепутатът.

Гласувайте: Ковид помощта ще ви даде ли глътка въздух?

Атидже Алиева-Вели сподели и част от препоръките, които конкретно ЕК е направила по плана ни:

 

- Трябва да бъдат подобрени съгласуваността и последователността на плана и неговата стратегическа насоченост, така че най-неотложните потребности да бъдат посрещнати по подходящ начин и с достатъчен бюджет, независимо дали в рамките на ОСП или извън нея.
- ЕК призовава България да подобри и разшири инструментите за управление на риска и да засили интервенциите, намаляващи зависимостта от внос на енергия и минерални торове.
- България следва да предостави анализ и допълнителна информация, защото ЕК не е убедена, че е изпълнен критерият за по-справедливото разпределение на директните плащания.
- Комисията счита, че планът ни не е достатъчно амбициозен по отношение на  подпомагането и укрепването на опазването на околната среда, включително биологичното разнообразие. ЕК иска сериозни промени по отношение на „зелената архитектура“ със значително завишаване на амбицията.
- Комисията отчита, че планът не взема предвид регионалните различия в страната и по-специално, тези по отношение на селските райони. Това води до съществени пропуски да се възползваме от възможности за създаване на заетост - като например в сектор биоикономика и горско стопанство. Липсва и амбиция за модернизиране на селските райони - това е особено тревожно имайки предвид крещящата нужда от инвестиции в селските райони и пренебрежението, на което те бяха подложени в последните години по отношение на целенасочена стратегия за тяхното модернизиране, съживяване и инвестиции.
- ЕК критикува сериозно липсата на достатъчно амбиция и конкретика по отношение на цифровизацията в земеделието и в селските райони и развитието на дигитални умения. Ако не правим инвестиции в тези насоки, ще продължаваме да изоставаме в развитието си.
- Комисията посочва липсата на взаимодействие и допълване между различните видове интервенции. Това е сериозен проблем, който пречи за постигането на реални и устойчиви резултати.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg