В няколко поредни материала ви представяме екосхемите, по които ще може да кандидатствате за допълнително подпомагане в периода 2023-2027. 

Гласувайте: На какви площи и култури залагате за тазгодишната реколта?

След интервенциите за запазване и възстановяване на почвения потенциал, за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура и за поддържане на биологично земеделие, продължаваме с Екосхемата за намаляване използването на пестициди. 

Екологичните практики в интервенцията са следните: 

1. Прилагане на продукти за растителна защита – инсектициди, хербициди и фунгициди, които не попадат в първа професионална категория на употреба;
2. Неприлагане на продукти за растителна защита, които са тотални хербициди, включително такива, съдържащи глифозат;
3. Прилагане на феромонови уловки с различна гъстота на хектар при отглеждане на полски/зърнено житни, маслодайни, други технически култури и при зеленчуци и плодове. 

За да се получи подпомагане по интервенцията, следва да се изпълни задължително т. 2 и поне още една от т.1 и т. 3. 

Екосхемата е приложима за обработваеми земи, трайни насаждения и постоянно затревени площи. 

Индикативната годишна ставка за всяка от годините в периода 2023-2027 г. за обработваеми земи е 65,27 евро/ха, за трайни насаждения – 123,48 евро/ха, и при постоянно затревените площи – 5,88 евро/ха. 

Планира се бюджетът по интервенцията да бъде 34 751 582,57 евро годишно. Общото финансиране за новия програмен период 2023-2027 г. е 173 757 912,85 евро, изчисляват от Министерството на земеделието в своя седмичен бюлетин за ОСП.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg