Министерство на земеделието, храните и горите предложи нови критерии за допустимост при изплащане на схемите за обвързана подкрепа към животновъди в новия програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. 

Промени в обвързаната подкрепа за месодайни говеда – какво ново

Обвързана подкрепа за млечни крави
Предложението на ресорното ведомство е тази схема да се прилага почти по същата методология и в новия програмен период на ОСП. Основно изискване по интервенцията е земеделският стопанин да отглежда 10 и повече млечни крави, да реализира на пазара добитото мляко и дейността в стопанството да бъде съобразена с всички ветеринарно-медицински изисквания. 

Единствената промяна в схемата е в допустимостта на заявените животни. Към настоящия момента помощта се изплаща на стопани със заявени за подпомагане животни на възраст от 24 месеца до 10 години. Новото предложение е субсидията да се плаща на заявени и допустими животни на възраст от 22 месеца.

Остава изискването земеделските стопани да продължат да отглеждат заявените млечни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. Непроменени остават и количествата за доказване на мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответно:
- най-малко 1500 кг мляко на млечна крава за животните в стопанство изцяло в планински райони и биологични; 
- най-малко 2000 кг мляко на млечна крава за животните в останалите стопанства.

Идеята е при определяне на размера на подпомагането да бъде приложена модулация, в съотношение 1,25:1 за първите 50 допустими за подпомагане животни по схема.

Участвайте в анкетата: Как да се плаща обвързаната подкрепа в новата ОСП?

 

Обвързана подкрепа за млечни крави под селекционен контрол
По тази схемата предложените промени са малко повече, като освен завишени количества за доказване на млякото, отново възрастта за допустимост на подпомаганите животни е снижена.

Основно изискване по интервенцията е земеделският стопанин да отглежда 20 и повече млечни крави, да реализира на пазара добитото мляко и дейността в стопанството да бъде съобразена с всички ветеринарно-медицински изисквания и изискванията на Регламента относно разплодните животни (Регламент (ЕС) 2016/1012).

По този начин ще се доказва, че подпомагането достига до икономически активна единица с потенциал за устойчивост и жизнеспособност, които поддържат в стопанствата си породи с висок потенциал за добив на качествена продукция.

По настоящите правила земеделските стопани трябваше да реализират на пазара за периода от 1 октомври 2018 г. до 30 септември 2019 г. количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи на най-малко 1500 кг на млечна крава от застрашените от изчезване и комбинираните породи (Българско сиво говедо; Искърско говедо; Родопско късорого говедо; Българско родопско говедо; Българско червено говедо; Българско кафяво говедо; Млечен Симентал) и най-малко на 4 000 кг мляко на млечна крава за другите породи.

Предложенията на МЗХГ не предлагат промяна в списъка на застрашените от изчезване и комбинирани породи говеда под селекционен контрол, но предлагат завишаване на количествата за доказване.

Предлага се по схемата в новия програмен период земеделските стопани да реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на:
- 2000 кг за животните биологично производство, застрашените от изчезване и автохтонни породи;
- 4000 кг мляко на млечна крава за животните, които не попадат в т. 1.


И тук, както при схемата за млечни крави, се предлага модулация 1,25:1 за първите 50 допустими за подпомагане животни по схема.

Oбвързана подкрепа за овце и кози в планински райони
По тази схема не се предвиждат промени. Бенефициенти остават животновъди, които отглеждат в стопанството си от 10 до 49 женски животни (овце-майки и/или кози-майки) в планински райони. Заявените за подпомагане животни трябва да са идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.

Въвежда се изискване заявените за подпомагане животни по интервенцията да са на възраст от 12 месеца до 7 години. И остава изискването земеделските стопани да продължат да отглеждат заявените овце-майки и/или кози-майки най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. По схемата ще продължат да не се изискват доказателства за реализация на продукция.

Размерът на подпомагане ще се определя като единна ставка за подпомагане с оглед постигането на задоволителна добавка към по-високите нужди от подкрепа на доходите на земеделските стопани в секторите с ниска рентабилност, стимулиращ ги да продължат земеделското производство, да повишат конкурентоспособността си и подобрят пазарната си ориентация.

Как да се плаща обвързаната подкрепа в новата ОСП?

Oбвързана подкрепа за овце и кози под селекционен контрол
Може би това е схемата, в която се предвиждат най-много промени - завишени количества за реализация, модулирана ставка за първите 200 животни и въведена възрастова граница за допустимите за подпомагане животни.

Основните изисквания по интервенцията остават същите, а именно земеделският стопанин да отглежда в стопанството си 50 и повече овце-майки от една порода под селекционен контрол и/или 20 и повече кози-майки от една порода под селекционен контрол, да реализира на пазара добитото мляко и/или месо и дейността им в стопанството да бъде съобразена с всички ветеринарно-медицински изисквания.

Ето така изглежда проекта на схемата:

- Бенефициенти са земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 50 и повече овце-майки от една порода под селекционен контрол и/или 20 и повече кози-майки от една порода под селекционен контрол. Животновъдните обекти в стопанството отглеждащи млечни породи животни  да са в система за контрол и мониторинг на суровото мляко;
- Заявените за подпомагане животни трябва да са на възраст от 12 месеца до 7 години.
- Заявените за подпомагане животни трябва да са идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
- Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените овце-майки и/или кози-майки най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

 

Завишени са изискванията за реализиране на продукцията, с цел участие по схемата.

За млечни породи:
- 90 кг. мляко или 45 кг мляко и 0,25 животни, родени в стопанството – за клане, износ или продажба в други стопанства.
За застрашени от изчезване, биологични и автохтонни породи: 
- 45 кг мляко или 0,25 животни, родени в стопанството – за клане, износ или продажба в други стопанства.
За месодайни породи:
- 0,5 животни родени в стопанството – за клане, износ, вътреобщностна търговия или продажба в други стопанства.

 

В настоящия период по схемата животновъдите трябваше да доказват:

За млечни породи: 
- 70 кг. мляко или наймалко на 35 кг и 0.2 животни от един от двата вида за допустимо за подпомагане животно по схемата. 
За застрашени от изчезване, биологични и автохтонни породи: 
- реализиране на пазара количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 35 кг или 0.2 животни от един от двата вида на допустимо по схемата животно.
За месодайни породи: 
- реализиране на пазара животни, съответстващи най-малко на 0.5 за допустимо за подпомагане животно по схемата. 

От МЗХГ предлагат да не отпада изискването за недопускане на едновременно подпомагане за едно животно по тази схема и по схемата за преходна национална помощ.

Относно ставката, ресорното ведомство предлага при определяне на размера на подпомагането да бъде приложена модулация в съотношение 1,25:1 за първите 200  допустими за подпомагане животни по схема. В настоящия период по схемата бенефициентите получаваха с 10% по-висока ставка за първите 100 животни по схемата

 

Новите изисквания по схемите за обвързана подкрепа ще бъдат обсъдени с бранша на седмото заседание на Тематична работна група за разработване на Стратегически план по ОСП 2021 - 2027 г., което ще се проведе на 30 декември 2020 г.

 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg