Предлагаме да се повишат индивидуалните и национални тавани по de minimis и да се продължи извънредната подкрепа. Това заяви министърът на земеделието Иван Иванов по време на заседание на Съвета по земеделие и рибарство в Брюксел. 

Ковид мярка: Има ли несъразмерност в потребностите на секторите и тяхното подпомагане?

България подкрепя предложението на ЕК за делегиран регламент, с който да се даде извънредна подкрепа на производителите в условията на криза. 

„Считаме обаче, че заложените първоначални критерии за допустимост биха затруднили ефективното прилагане на регламента в България. Това би ограничило кръга на земеделските производители, които могат да се възползват от подпомагане“, смята земеделският министър.

Той допълни, че страната ни подкрепя мерки, предложени от ЕК, като завишаване на авансовите плащания и дерогациите, свързани с прилагането на зелените директни плащания, заявени през 2022 г.

България приветства също така включването на секторите земеделие, рибарство и аквакултури във Временната рамка за държавни помощи с мерки за осигуряване на ликвидност, подобни на тези във временната Ковид рамка. Предложеният в проекта максимален таван от 20 000 евро на предприятие обаче е значително по-нисък от заложения във Временната Ковид рамка. 

„Този таван е твърде нисък и няма да позволи на държавите членки да подкрепят в достатъчна степен засегнатите сектори. Предлагаме по тази мярка изобщо да няма таван, или ако има такъв, той да бъде значително завишен“, каза още той.

Министър Иван Иванов се изказа и в подкрепа на нова извънредна мярка или продължаване на прилагането на извънредната подкрепа за земеделските производители и малки и средни предприятия със средства от ПРСР.