Тази седмица се проведе заседание на Съвета на министрите по земеделие и рибарство. Обсъдени бяха много теми, включително стратегическите планове, както и някои от най-атрактивните схеми за производителите като преразпределително плащане, дефинициите за “активен фермер” и “нов земеделски стопанин”. 

Министърът: Зелените цели не зависят само от фермерите

Селско стопанство

Министрите дискутираха готовността на ЕС по отношение на фитосанитарните мерки за защита срещу вредители по растенията, които застрашават сектора. Те подчертаха важността за повишаване на осведомеността относно здравето на растенията и необходимостта да се идентифицират опасните вредители по-рано, така че да се ликвидират възможно най-ефективно.

Няколко министри споменаха, че дигитализацията и иновациите могат да играят ключова роля за справяне с настоящите и бъдещи предизвикателства, свързани със здравето на растенията и вредителите. Те подчертаха и начините за засилване на готовността на Европа срещу вредители, например чрез разработване на планове за действие при извънредни ситуации.

Използване на биологични средства за контрол срещу вредители

Министрите проведоха политически дебат относно използването на агенти за биологичен контрол - BCA (макроорганизми) срещу вредители по растенията. Между тях имаше консенсус, че BCA представляват жизнеспособна алтернатива на химическите пестициди и могат да допринесат за постигането на определени цели на Зелената сделка и стратегията “От фермата до трапезата”.

Налице е също така широка подкрепа за инициативата на председателството да представи предложение за решение на Съвета с искане Комисията да проведе проучване. Идеята е то да обхване възможностите, по отношение на вноса, оценката, производството и пускането на пазара на биоагенти. 

Супер триалог чертае бъдещето на реформата на ОСП


Пакет за реформа на ОСП                            
Португалското председателство предостави на министрите актуална информация за продължаващите междуинституционални преговори по трите регламента, съставляващи пакета от реформи на Общата селскостопанска политика (ОСП). Председателството взе под внимание различните виждания, изразени от министрите по няколко аспекта от пакета за реформи. Председателството, с обновени политически насоки от министрите, ще се стреми към по-нататъшно напредване на междуинституционалните преговори, по-специално в „супер триалог“, за който Агри.БГ вече писа. Срещата се проведе в петък, 26 март 2021 г.


Дискусиите на министрите по трите регламента засегнаха теми като:

  • стратегически планове
  • нов модел за доставка
  • насочване на плащанията
  • управление на пазара 

 
Стратегически планове
Министрите обмениха мнения относно подготовката на стратегическите планове на ОСП. Понастоящем държавите-членки разработват своите национални стратегически планове, също въз основа на обвързващите и специфични препоръки на Комисията.
Наскоро Комисията предостави специфични препоръки на страните-членки . Много министри обясниха, че тези препоръки са добър показател и отправна точка при разработването на стратегическите планове. Въпреки това те подчертаха, че тези планове ще се основават предимно на национални приоритети, специфики и SWOT анализи.

Делегациите изразиха различни мнения относно това до каква степен да се интегрират Зелената сделка и стратегията “От фермата до трапезата”, за да се покрият целите на стратегиите в стратегическите планове на ОСП. Някои министри поискаха оценка на въздействието от Европейската комисия за обвързването на тези стратегии с ОСП.

Обсъждането на реформата на ОСП влиза в решителна фаза
 
Нов модел за доставка
Министрите категорично повториха своето желание за нов модел на доставка (както е предвидено в регламента за стратегическите планове и хоризонталния регламент), който осигурява достатъчно гъвкавост на държавите-членки относно начина на проектиране на техните интервенции за финансиране. А същевременно гарантира и опростен процес. За да се осигури опростяване и намаляване на бюрокрацията, много министри се противопоставиха на предложението за двуслойна система, която въвежда задължения както за спазване, така и за изпълнение.
 
Насочване на плащанията
Председателството очерта компромисните предложения по редица отворени въпроси, главно около задължителния характер на разпоредби, включително определенията за „активен фермер“ и „нов земеделски стопанин“, субсидиите за малки земеделски стопани, както и  преразпределителното плащане. 
 
Управление на пазара и изключителни мерки
Председателството обясни, че позициите на Съвета и на Европейския парламент са относително съгласувани по въпроси, свързани с виното и географските определения, но остават разделени, по отношение на управлението на пазара и кризисните мерки. 


Предложения за улесняване на прилагането на ОСП
Френската делегация, от името на 14 държави-членки, представи неофициален документ за ограничаване на административната тежест в новата ОСП с конкретни предложения за новия модел на изпълнение, съдържанието на стратегическите планове на ОСП, делегирани актове и др.


COVID-19 и лозаро-винарския сектор
Испанската делегация, заедно с 13 държави-членки, информира министрите за необходимостта от допълнителни средства за подпомагане на лозаро-винарския сектор, който е засегнат от кризата COVID-19 и от американските мита.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg