На 24 юни Европейската комисия (ЕК) предложи какъв да бъде бюджетът на ЕС за 2021 г. Той е на стойност 166,7 млрд. евро поети задължения (-9,7 % в сравнение с 2020 г.) и на 163,5 милиарда евро плащания (+0,8 % в сравнение с 2020 г.). 

Субсидии между двата стълба: Как ще бъдат прехвърлени 140 млн. лв.?

Това е първият бюджет за ЕС-27 след Brexit и края на преходния период. Той ще бъде допълнен с 211 млрд. евро под формата на безвъзмездни средства и приблизително 133 млрд. евро под формата на заеми по линия на Next Generation EU – временния инструмент за възстановяване.

Според мотивите на ЕК бюджетът отразява приоритетите на Европа, които са от значение за устойчивото възстановяване. За тази цел тя предлага да бъдат отпуснати:

55,2 млрд. евро отиват за ОСП и 813 млн. евро - за Европейския фонд за морско дело и рибарство.

•    1,34 млрд. евро за програмата „Цифрова Европа“ за киберотбраната на Съюза и за подкрепа на цифровия преход;
•    3 млрд. евро за Механизма за свързване на Европа в актуализирана, високоефективна транспортна инфраструктура;
•    575 млн. евро за Програмата за единния пазар, 36,2 млн. евро и 127 млн. евро съответно за програмите за подкрепа на сътрудничеството в сферата на данъчното облагане и митниците;
•    2,89 млрд. евро за „Еразъм+“ за инвестиране в младите хора, както и 306 млн. евро за култура и творчество чрез „Творческа Европа“;
•    1,1 млрд. евро за фонд „Убежище и миграция“ и 1 млрд. евро за Фонда за интегрирано управление на границите;
•    228 млн. евро за фонд „Вътрешна сигурност“ и 1,05 млн. евро за Европейския фонд за отбрана;
•    1,9 млрд. евро за предприсъединителна помощ.

Освен това голяма част от средствата ще бъдат използвани за действия, набелязани във връзка с Next Generation EU, включително:

•    131,5 млрд. евро заеми и приблизително 133 млрд. евро безвъзмездни средства могат да бъдат предоставени на държавите членки по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост като част от Next Generation EU;
•    17,3 млрд. евро за „Хоризонт Европа“ за увеличаване на европейската подкрепа за научноизследователски и иновационни дейности, свързани със здравеопазването и климата, от които 5 млрд. евро по линия на Next Generation EU;
•    10,13 млрд. евро за InvestEU за инвестиране в устойчива инфраструктура, иновации и цифровизация;
•    8,28 млрд. евро за Инструмента за подкрепа на платежоспособността, предложен от Next Generation EU, за посрещане на нуждите;
•    47,15 млрд. евро за политиката на сближаване, които ще бъдат допълнени с 42,45 млрд. евро по линия на REACT-ЕU, както е предложено в рамките на Next Generation EU. Средствата ще бъдат използвани за субсидиране на заетостта, схеми за работа с намалено работно време и мерки за младежка заетост;
•    9,47 млрд. евро за Фонда за справедлив преход към неутралност по отношение на климата, от които 7,96 млрд. евро по линия на Next Generation EU;
•    619 млн. евро за rescEUмеханизма на Съюза за гражданска защита;
•    1,19 млрд. евро за EU4Health – новата здравна програма, която ще подготви Съюза за борба с бъдещи заплахи за здравето; от които 1,17 млрд. евро от Next Generation EU;
•    15,36 млрд. евро за външни партньори чрез Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество, от които 3,29 млрд. евро по линия на Next Generation EU;
•    2,8 млрд. евро за хуманитарна помощ, от които 1,3 млрд. евро по линия на Next Generation EU.

След като Европейският парламент и Съветът постигнат съгласие по МФР за периода 2021 – 2027 г., включително Next Generation EU, Комисията ще адаптира съответно предложението си за бюджета за 2021 г. чрез писмо за внасяне на корекции.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.