След 2022 г. биопроизводителите ще могат да получат подпомагане и по екосхеми. Това гласят проектите на две интервенции за необвързани с производството директни плащания, които Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) предлага и ще обсъди с бранша на 15 февруари.

Променя се изискването за брой раждания на кравите в новата ОСП

И двете са озаглавени Екосхема за поддържане на биологично земеделие, но едната засяга земеделски площи, а другата – селскостопански животни. Първата вече ви я представихме, сега продължаваме с плащанията, които засягат биоживотновъдите.

Като индикатор за резултат от земеделското министерство посочват ограничаване на употребата на антибиотици.

Допустими кандидати ще бъдат стопани, които имат сключен договор с Контролиращо лице за биологично производство не по-късно от 31 декември на годината, която предхожда годината на кандидатстване. 

Ангажиментите ще са за една календарна година, а подпомагането ще е на животинска единица (ЖЕ) за допълнителните разходи и пропуснатите приходи.

За подпомагане по интервенцията могат да кандидатстват само собственици на животни – ЕРД, биволи, овце и/или кози.

Стопаните трябва да отглеждат най-малко 1 ЖЕ от заявен вид и да стопанисват най-малко 0,5 ха пасищна площ и/или площи с фуражни култури.

Изплаща се подпомагане само за животни, за които фермерът стопанисва земеделска площ, съответстваща на минимум 0,3 ха пасищна площ и/или площи с фуражни култури на 1 ЖЕ.

Животните, с които се кандидатства, трябва да са преминали периода на преход и да са сертифицирани като биологични.

Цялото стопанство, с което се поема ангажиментът, трябва да се управлява според изискванията за биологично производство. Допустимо е обаче то да се раздели на производствени единици за биологично производство, за преход към биологично производство и за небиологично производство, при условие че по отношение на производствените единици за небиологично производство:

а) отглежданите животни са от различни видове;
б) растенията са от различни, лесно разграничими сортове.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg