Министерството на земеделието предлага проект на нова „Екосхема за поддържане на биологично земеделие (земеделски площи)“. Тя ще бъде представена пред бранша на 15 февруари, когато ще се проведе 12-ото онлайн заседание на Тематичната работна група за Стратегическия план. А ето как ще се дават тези необвързани с производството директни плащания.

Песимистични данни за биото у нас

По интервенцията ще се подпомагат стопани, чиито земеделски площи са преминали периода на преход към биологично производство. Задължително е да имат сключен договор с контролиращо лице не по-късно от 31 декември на годината, която предхожда годината на кандидатстване въз основа на данните в биорегистъра към тази дата.

Ангажиментите ще са за период от една календарна година, а подпомагането ще е под формата на годишно плащане на хектар като добавка към основното подпомагане на доходите за устойчивост (досегашната СЕПП). 

Цялото стопанство, с което се поема ангажиментът, трябва да се управлява в съответствие с изискванията за биологично производство. Допустимо е обаче то да се раздели на производствени единици за биологично производство, за преход към биологично производство и за небиологично производство, при условие че по отношение на производствените единици за небиологично производство:

а) отглежданите животни са от различни видове;
б) растенията са от различни, лесно разграничими сортове.

Трябва да имате предвид и още нещо. Няма да можете да заявявате едни и същи площи по тази екосхема за биоплощи и по Екосхемата за засилена диверсификация на културите, поддържане на междуредията на трайните насаждения и екстензивно поддържане на постоянно затревените площи с пасищни животни.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg