Какви промени в стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) се готвят?

Един от трите стандарта, които се планира да се коригират, е ДЗЕС 4 -Изграждане на буферни ивици покрай водните течения, научи Агри.БГ.

Вижте още: Сменят правилата в ДЗЕС 5, за да не се обръщат тракторите

 

Идеите за промени ще бъдат представени и обсъдени по време на заседанието на Комитета за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. на 14 септември. 

Как беше досега? 

Забранява се използването на минерални и органични торове, както и продукти за растителна защита в буферните ивици:

- с ширина минимум 5 метра на равнинни площи, по протежение на повърхностни водни течения (реки, потоци, канали, езера, язовири, море), с изключение на оризовите клетки;

- с ширина минимум 10 метра на равнинни площи при торене с течна фракция на оборския тор;
- с ширина минимум 10 метра при торене на площи при наклонени терени;

- с ширина минимум 50 метра при площи с остър наклон - ≥ 6%.

Какво се предлага? 

Забранява се използването на минерални и органични торове, както и продукти за растителна защита в буферните ивици:
- с ширина минимум 3 метра на равнинни площи, по протежение на повърхностни водни течения(реки, потоци, канали, езера, язовири, море), с изключение на оризовите клетки;

Мотивите за промените: 

Минималната ширина на буферните ивици е определена от 5 на 3 метра при равнинни терени. В одобрения Стратегически  план беше еднаква с изискванията на Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници като въвежда буферните ивици в съответствие с Директивата и са приложими за територията на цялата страна.

Ширината на определените буферни ивици не засяга изискванията в рамките на програмите за ограничаване на замърсяването с нитрати в нитратно уязвимите зони, определени съгласно Директивата за нитратите, когато в тях се изисква по-голяма ширина за буферните ивици.

В условията на различни икономически кризи и затруднения на земеделските стопани при земеделското производство, оставянето на 3 метра отстояние до водните обекти в територии, непопадащи в нитратно уязвими зони, макар и незначително, би допринесло за обработването на повече земеделски площи. 

Според доклад на директора на дирекция “Растениевъдство” Петър Кировски по този начин ще се създадат по-благоприятни условия за земеделските стопани, без да се има опасност от нитратно замърсяване от земеделски източници.  

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg