Евродепутатите приеха позицията си относно реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС за периода след 2022 г. Следващата стъпка са преговори на ЕП с министрите на ЕС.

Какво решиха министрите на земеделието за новата ОСП?

Настоящите правила в областта на ОСП изтичат на 31 декември 2020 г. Те ще бъдат заменени от преходни правила, докато Парламентът и Съветът постигнат съгласие и дадат одобрението си за настоящата реформа на ОСП.

ОСП е 34,5% от бюджета на ЕС за 2020 г. (58,12 млрд. евро). Около 70% от бюджета на ОСП подпомага доходите на 6 до 7 милиона земеделски стопанства в ЕС, посочват от пресофиса на ЕП.

По-екологична, справедлива и стабилна селскостопанска политика на ЕС

•     По-голяма подкрепа за фермерите, които прилагат практики с благоприятно влияние върху климата и околната среда;
•     Ограничаване на годишните директни плащания до 100 000 евро и повече подкрепа за малките и средните производители;
•     Специфични мерки за подпомагане на стопаните за справяне с кризи;
•     По-големи санкции за многократно нарушаване на правилата, например в областта на околната среда и хуманното отношение към животните.

Kъм политика, основана на изпълнението на цели

Евродепутатите подкрепиха промяна в модела, така че ОСП да се приспособи по-ефективно към нуждите на отделните държави членки. Същевременно те настояват за запазване на равнопоставени условия на конкуренция в целия ЕС. 

Националните правителства следва да изготвят стратегически планове, които ЕК ще одобри, като уточнят как възнамеряват да изпълнят целите на ЕС на национално равнище. Комисията ще проверява не само спазването на правилата на ЕС, а и изпълнението на целите.

Насърчават се по-добри екологични показатели на стопанствата

Парламентът подсили задължителните изисквания за практики с благоприятно влияние върху климата и околната среда. Това са предварителните условия, които всеки земеделски стопанин трябва да изпълнява, за да получава директни плащания. 

Евродепутатите искат най-малко 35% от бюджета на ПРСР да бъдат насочени към всички видове мерки, свързани с околната среда и климата. 

Най-малко 30% от бюджета за директни плащания следва да се използват за екосхеми, които ще са доброволни, но биха могли да увеличат доходите на земеделските стопани.

Евродепутатите настояват във всяка държава членка да се създадат консултантски услуги. Най-малко 30% от финансирането им от ЕС да се използва за подпомагане на фермерите да се борят с изменението на климата, устойчиво управление на природните ресурси и защита на биоразнообразието. 

Държавите членки трябва да насърчават земеделските стопани да използват най-малко 10% от земите си за поддържане на ландшафтни елементи с положително влияние върху биологичното разнообразие, като например живи храсти, непродуктивни дървета и езера.

По-малко плащания за големите и подкрепа за малки стопанства и млади фермери

Евродепутатите гласуваха прогресивно намаляване на годишните директни плащания за земеделските стопани над 60 000 евро и ограничаването им до 100 000 евро. На стопаните обаче би могло да се разреши да приспадат 50% от заплатите, свързани със селскостопанската дейност, от общата сума преди намаляването. 

Най-малко 6% от националните директни плащания следва да се използват за подпомагане на малките и средните земеделски стопанства. Ако се използват повече от 12% обаче, прилагането на горна граница следва да е доброволно.

Държавите от ЕС биха могли да използват най-малко 4% от своите бюджети за директни плащания за подкрепа на младите земеделски стопани. Допълнителна подкрепа би могла да бъде предоставена от финансирането за развитие на селските райони в случаите, когато инвестициите за младите земеделски стопани могат да са приоритетни.

Не се променя етикетирането на продукти от растителен произход

Евродепутатите отхвърлиха всички предложения за запазване на свързани с месо наименования за продукти, които съдържат месо. Няма да има промени за продукти от растителен произход и имената, които те използват при продан.

Помощ за стопаните да се справят с рискове и кризи

Парламентът настоя за допълнителни мерки, които да помогнат на земеделските стопани да се справят с рискове и потенциални бъдещи кризи. ЕП иска повече пазарна прозрачност и стратегия за интервенция за всички селскостопански продукти. 

Практики, целящи по-високите стандарти в областта на околната среда, здравето на животните и хуманното отношение към тях, следва да бъдат изключени от обхвата на правилата за защита на конкуренцията. 

Евродепутатите също настояват резервът за кризи, който подпомага земеделските стопани при ценова или пазарна нестабилност, да се превърне от временен в постоянен инструмент с подходящ бюджет.

По-големи санкции за многократни нарушения и механизъм на ЕС за подаване на жалби

Парламентът иска увеличаване на санкциите за фермерите, които системно не спазват изискванията на ЕС, например в областта на околната среда и хуманното отношение към животните. Тези санкции следва да бъдат 10% от размера на плащанията, които земеделските стопани имат право да получават (увеличение от понастоящем предвидените 5%).

Евродепутатите също изискват създаването на специален механизъм на ЕС за подаване на жалби. Той ще обслужва земеделските стопани и бенефициерите от селските райони, които се третират по несправедлив или неблагоприятен начин, в случай че националното правителство не разгледа жалбата им.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.