На среща с представители на бранша Министерството на земеделието даде повече яснота за очакваните промени в кръстосаното съответствие след преходния период и екосхемите.

Министърът: Средствата за възстановяване да се дават по едни и същи правила

Новата реформа на ОСП предвижда изискванията, приложими за получаване на зелено плащане, да бъдат част от кръстосаното съответствие. При спазването им ще се предоставя плащане по СЕПП. 

По предложение на ЕК досегашната надбавка за зелени плащания, която се изплаща към схемата, отпада. Тя може да бъде заместена чрез прилагане на екосхеми, които да включват по-високи от базовите изисквания. 

Предложението на Германското председателство предвижда екосхемите да са доброволни за земеделските стопани едногодишни директни плащания на база хектар или животинска единица. Те се програмират на национално ниво като част от Стратегическия план, но техният вид и брой ще зависи от финалната регулация. 

На този етап се работи в посока екосхемите да бъдат задължителни за държавите членки и да бъде определен единен процент от пакета за директни плащания за всяка държава.

На Съвета на министрите на 21 септември повечето страни проявиха въздържаност за задължителен процент на екосхемите на ниво държава членка. Те апелираха за гъвкавост, така че средствата да могат да се прехвърлят към други схеми и мерки от директните плащания, в случай че няма интерес към тях. 

Насоката на Германското председателство е тази възможност за прехвърляне на средства да се допусне само за първите две години. 

България заедно с други държави членки настояват да има възможност неизразходван бюджет от екосхемите да бъде прехвърлен към други схеми в първи стълб, като подпомагане на малките и средните стопанства. 

От Министерството на земеделието отново припомнят, че задължителността на екосхемите следва да бъде в неделима цялост с въпроса за продължаването на Националната преходна помощ с нова референтна година 2018 и със същия бюджет. Относно обвързаната подкрепа страната ни предлага нейното запазване на сегашните или дори по-високи стойности.
 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.