Извънредната обстановка заради пандемията постави на изпитание работата на институциите. Но сроковете си оставят и тяхното изпълнение не търпи отлагане. Това важи и за изготвянето на Националния стратегически план, върху който трябва да стъпи разпределянето на субсидиите за следващия програмен период.

Тревоги за субсидиите: Какви заплахи се крият в новите стратегии?

Попитахме Министерството на земеделието как върви работата върху него, откъдето ни увериха, че всичко е по план.

Министър Танева беше обявила, че до края на февруари Министерството на земеделието трябва да е готово с идентификация на нуждите по първия SWOT анализ. На какъв етап е работата по тази идентификация и за трите SWOT анализа?

Работата по Идентификация на потребностите на база SWOT беше извършена от Института по аграрна икономика, УНСС и АУ Пловдив. Координационното звено за разработване на Стратегическия план за Новата Обща селскостопанска политика (ОСП) към МЗХГ направи преглед на представените потребности по 10-те специфични цели в законодателната рамка за ОСП. Предстои съгласувателната процедура.

Плановете на Министерството бяха към средата на годината да започне интензивна работа по изготвяне на националния стратегически план. Ще се отложи ли то във времето?

Координационното звено работи по предварително изготвен план за подготовка на Стратегическия план за новия програмен период. Към настоящия момент не се предвижда актуализация в планираните срокове и звеното ще продължи своята дейност. В средата на годината ще започне интензивната работа по изготвяне на интервенциите, целевите стойности и финансовия план, както и всички приложения, изисквани в рамките на проектите на законодателни актове. 

За изготвяне на Стратегическия план е необходимо да приключи преговорния процес на ниво ЕС и да бъдат приети регламентите за Новата ОСП. Преразглеждане на плана на координационното звено за подготовка на Стратегическия план е възможно да бъде направено при допълнително забавяне на обсъждането и приемането на новото предложение за Многогодишната финансова рамка от Европейския съвет, забавяне в приемането на Законодателната рамка от Европейския парламент и Съвета за Новата ОСП, или при забавяне на представянето на конкретните препоръки за Зелената сделка от страна на Европейската комисия. 

Съгласно публикувания План за действие, приложение към Стратегията „От фермата до трапезата“, се очаква в четвъртото тримесечие Европейската комисия да приеме препоръки към всяка държава членка за адресиране на целите на Зелената сделка, и спрямо деветте специфични цели на ОСП, преди официално да бъдат представени проектите на стратегическите планове на ОСП. Това е нов елемент в рамките на преговорния процес, който също може да има отражение върху забавяне на ниво ЕС и съответно върху сроковете за работата по изготвяне и представяне на стратегическия план пред Европейската комисия.

България имаше амбицията да представи своя Стратегически план на ЕК в края на годината. Очаква ли се този срок да се измести във времето?

Координационното звено разработва всички етапи от стратегическото планиране в съответствие с проектите на регламенти за ОСП за периода 2021 – 2027. Към настоящия момент не се предвижда изместване на срока за подготовка на Стратегическия план. Промяна в планираните срокове за работа на координационното звено може да се наложи при забавяне в  приемането на регламентите след триалози между ЕК, Съвета и ЕП и на Многогодишната финансова рамка 2021 – 2027 г. през тази година. Съгласно приетата позиция на Съвета на ЕС и на Европейския парламент се очаква преходният период да е поне една година, което означава, че 2021 г. ще се прилагат настоящите правила и няма да има риск от прекъсване в плащанията към земеделските стопани.

През февруари 2019 г. Министерството представи Стратегия за дигитализация в земеделието и селските райони. На какъв етап е нейното обсъждане? Ще бъде ли взета предвид при разработването на стратегическия план?

Стратегията за цифровизация беше приета от Министерски съвет и отразява дългосрочни перспективи за развитие на селското стопанство и хранително вкусовата промишленост в България. Съгласно изискванията на проекта на законодателна рамка за изготвяне на Стратегическия план за ОСП след 2021 г., конкретните насоки за цифровизация и дигитализация са изведени приоритетно от Потребностите и SWOT анализите. В тях се отчитат всички национални приети стратегически документи. Дигитализацията и цифровизацията са включени при една от целите на идентификация на Потребностите. Те са съотносими и в междусекторната цел за модернизиране на земеделския отрасъл чрез знания и иновации за насърчаване на използването им в по-голяма степен.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.