След като бе критикувано от бранша, Министерството на земеделието храните и горите (МЗХГ) се отказа от намерението си да лиши от обвързана подкрепа младите овощни градини в новия програмен период и предложи на обсъждане нова интервенция специално за насажденията преди плододаване.

Фермери питат: Млади или стари градини - има ли значение?

“Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодови насаждения до встъпването им в плододаване”, e новата схема, която ще бъде разгледана на следващата среща на Тематичната работна група за разработване на Стратегическия план.

Какво включва тя?

Допустими кандидати:

Земеделски стопани, които отговарят на изискванията за „истински земеделски стопани“ ( в случай че се прилага) и които стопанисват и заявяват за подпомагане минимум 0,5 ха (заедно или поотделно) допустими за подпомагане площи с плодове от следните видове култури: ягоди, малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, сливи и десертно грозде. 

Интервенцията е обвързана с вида на производството, насочена е към всички земеделски стопани, които произвеждат плодове от допустимите за подпомагане култури, които са в своя младенчески период – годините от засаждане до встъпване в плододаване.

За какво и как ще се плаща?

Помощта по интервенцията се ограничава до периода преди плододаване и е съобразена с вида и сорта на културата, както и метода и на отглеждане. Подпомагането ще се отпуска под формата на годишно плащане на хектар, отговарящ на изискванията за допустим хектар.

"Декларираните площи трябва да отговарят на минималните изисквания за подпомагане с директни плащания и да бъдат на разположение на земеделския стопанин", уточняват от земеделското министерство и добавят:

Бенефициентите ще получават подпомагане, когато за новосъздадените насаждения са използвали сертифициран посадъчен материал и са представили доказателства за това.

Размер на подпомагане:

Размерът на подпомагане ще се определя с оглед постигането на задоволителна добавка към по-високите нужди от подкрепа на доходите на земеделските стопани в секторите с ниска рентабилност, стимулиращ ги да продължат земеделското производство“, пише в предложението.

Новосъздадените насаждения следва да бъдат вписани в Регистър на трайните насаждения, подчертават от ведомството.

В новата интервенция се прави уточнение, че за десертното грозде се предвижда списък с допустимите по схемата сортове, като така се цели по-прецизно таргетиране на подкрепата.

Важно уточнение: При заявяване интервенцията може да се комбинира с интервенцията за обвързано подпомагане на доходите – плодове, като по конкретната интервенция се заявяват само площи с новосъздадени насаждения.

За получаването на тази помощ също е нужно при производството да са спазени всички агротехнически мероприятия. „Интервенцията цели да подпомогне земеделските стопани от този сектор в техните инвестиционни намерения за създаване на нови насаждения, в развитието и модернизацията на техните стопанства“, обясняват от аграрното ведомство и са категорични, че „чрез интервенцията ще се осигури подкрепа на дейността на стопанствата в период, когато насажденията все още не са встъпили в плододаване и не могат да бъдат реализирани добиви и доходи от тях“.

Следете темата и на cap4us.agri.bg