Продължава работата по Реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. дори в ситуацията с епидемията от коронавируса COVID-19, се посочва в последния бюлетин на Министерството на земеделието.

Напредък: Преходна национална помощ и през преходната 2021

На 8 април Председателството изпрати на държавите членки преработен проект на Регламент за стратегическите планове. Техните становища се очакват до 24 април. 

Няма промяна в проекта на разпоредби за директните плащания в сравнение с насоките на преговорите до момента. 

В разпоредбата за минимални и максимални финансови разпределения е предложен единен процент от финансирането за ОСП, който да се насочи към интервенциите, свързани с околната среда и климата. Точният размер на финансиране не е определен към момента. 

Идеята е този единен дял от бюджета на ОСП да замени предложеното от ЕК финансиране за околна среда и климат в размер от 30% от средствата за ПРСР. 

ВИЖТЕ ВОДЕЩИТЕ НОВИНИ

Интервенциите, които ще се признават за това финансиране, са: 

•    100% от средствата за екосхеми в директните плащания; 
•    агроекологичните ангажименти;
•    интервенциите за райони с неблагоприятни аспекти и интервенциите в сектора на пчеларството по чл. 49;
•    с 40% от финансирането ще допринасят базовото плащане от директните плащания и районите с природни ограничения.   

Като цяло предложените преработки засягат 20 члена. Допълненията са в следните основни насоки: 

•    в дефинициите се включва понятието „прогнозни стойности”; 
•    в индикаторите се уточнява, че се използват индикаторите за продукти, които са свързани с уравняване на изпълнението; 
•    при индикаторите за резултати се въвежда задължение към държавите да използват поне общите индикатори за резултати и възможност да включат и други. 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.