Важна част от новата Обща селскостопанска политика е Хоризонталният регламент, който определя как ще се управляват европейските субсидии и как ще се контролира тяхното разходване. Затова и дебатите по него са едни от най-оспорваните.

Стартовата линия към новата ОСП не е еднаква за всички

Земеделските министри приветстват компромисния план на Португалското председателство, като имат две притеснения – дали проверките на условността ще избегнат тежката бюрокрация и как ще се обработва информацията за получателите на плащания.

Към момента Съветът на ЕС, ЕП и ЕК са постигнали съгласие по въпроса за органите на управление и прага за финансова дисциплина. 

По отношение на прозрачността и одита Парламентът настоява да се идентифицират бенефициерите и групите/стопанствата, към които принадлежат. От своя страна обаче, Съветът счита, че тези регламенти не трябва да водят до голяма административна тежест за държавите членки. 

Относно проверките и системите за контрол и санкции също има разногласие.

Парламентът смята, че предложената мярка за изпълнение, която се основа на резултатите, не е достатъчна. Евродепутатите призовават да се върне системата, при която възстановяването на европейските средства да зависи от спазените условия. От друга страна, Съветът отново е на мнение, че такъв подход ще увеличи административната тежест.

Комисията предлага да се използва ИТ системата ARACHNE (АРАХНЕ) за извличане на данни. Чрез нея ще може задължително да се проверява, записва и съхранява информация за организациите или физическите лица, които получават субсидии. Председателството счита обаче, че е необходимо повече време за тестване на този инструмент и използването му трябва да бъде доброволно за държавите членки с преходен период. 

Що се отнася до контрола на условността, има разлика в предлаганите нива на контролната извадка. 

Председателството предлага тази извадка да бъде 1% от бенефициерите и да се запази нивото от 100 евро като сума, под която да не се налагат санкции.

По отношение на планираните намаления Председателството приема предложението на Комисията от 3% „като общо правило.“ 

Португалия предлага още Комисията да може да проверява дали държавите членки изпълняват своите стратегически планове, както са одобрени, посочват в последния си бюлетин за ОСП от земеделското министерство.
 

Следете темата и на cap4us.agri.bg